Regulamin sprzedaży usług i płatności online

Regulamin świadczenia usług medycznych w BIOGENE SP. z o.o.* z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Jana Kilińskiego 11/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381838, NIP 701 028 81 82, Regon 142877960 w formie wizyt stacjonarnych, telekonsultacji oraz konsultacji online za pośrednictwem serwisu www.vediclinic.pl

1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez BIOGENE Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), przy ul. Jana Kilińskiego 11/14 (dalej jako „Usługodawca”) .
 • Usługodawca za pomocą strony www.vediclinic.pl (dalej „Serwis”) świadczy usługi umożliwiające Pacjentom dokonywanie rezerwacji wizyt w placówkach stacjonarnych Usługodawcy oraz zakup konsultacji medycznych prowadzonych przez lekarzy specjalistów Usługodawcy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 • Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 • Pacjentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu (dalej jako „Pacjent’’).
 • Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

2. Ogólne warunki świadczenia usług

 • Serwis stanowi narzędzie do zarządzania online konsultacjami medycznymi odbywającymi się w stacjonarnych placówkach Usługodawcy (dalej jako „Wizyta’’) oraz do zarządzania online konsultacjami medycznymi świadczonymi drogą elektroniczną w formie telefonicznej konsultacji oraz wideo konsultacji (dalej jako „e-wizyta’’).
 • Aktualna lista stacjonarnych placówek świadczących konsultacje medyczne wraz z ich adresami oraz numerami telefonów, w których Pacjent może dokonać rezerwacji Wizyty znajduje się na stronie Serwisu.
 • Konsultacji medycznych udzielają Specjaliści (lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci) placówki prowadzonej przez Usługodawcę.
 • Pacjent przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 • W celu właściwego korzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (w szczególności FireFox lub Chrome) oraz dostęp do sieci Internet.
 • Serwis udostępnia Pacjentowi możliwość:
  1. rezerwacji Wizyt stacjonarnych,
  2. rezerwacji oraz odbywania e-wizyt medycznych online z lekarzem specjalistą Usługodawcy,
 • Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, jednak Pacjent chcąc dokonać zakupu e-wizyty zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu. Przed dokonaniem zakupu e-wizyty Pacjent zostanie poinformowany o jej całkowitym koszcie.
 • Pacjent może przeglądać zawartość Serwisu bez dokonania rejestracji. Zarządzanie Wizytami oraz wystawianie opinii o lekarzach, a także zakup i korzystanie z e-wizyt możliwe jest jedynie po uprzednim dokonaniu rejestracji konta przez Pacjenta.
 • W celu dokonania rejestracji Pacjent podaje następujące dane osobowe:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu.
 • Przed dokonaniem rejestracji Pacjent zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 • Po dokonaniu rejestracji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację wizyty.
 • W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Pacjentem, Usługodawca będzie przesyłał na podany przez Pacjenta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym, dotyczące dokonanych rezerwacji (w szczególności kod potwierdzający rezerwację Wizyty w placówce stacjonarnej lub informację przypominającą o wizycie w placówce stacjonarnej). W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Pacjent jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 • Pacjent może korzystać z Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego, czy dokonał rezerwacji Wizyty.

Rezerwacja Wizyty

 • Pacjent ma możliwość dokonania rezerwacji Wizyty odbywającej się w stacjonarnej placówce medycznej za pomocą Serwisu, poprzez wybór Specjalisty, miejsca wizyty (konkretnej placówki stacjonarnej), daty i godziny wizyty oraz czasu i jej rodzaju. Rezerwację Wizyty Pacjent potwierdza poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź rezerwację”.
 • W celu potwierdzenia rezerwacji Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą rezerwację.
 • Podczas rezerwacji Wizyty Pacjent ma możliwość wpisania uwag do rezerwacji, które to uwagi zostaną automatycznie przekazane do recepcji.
 • Pacjent ma możliwość odwołania Wizyty telefonicznie w danej placówce na 36 godzin przed Wizytą.

4. Zakup i rezerwacja e-wizyty

 • Pacjent ma możliwość dokonania zakupu e-wizytyza pomocą Serwisu poprzez wybór Specjalisty, daty, godziny oraz rodzaju wizyty. Rezerwację e-wizyty Pacjent potwierdza poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź rezerwację”.
 • Pacjent może dokonać zakupu e-wizyty za cenę wynikającą z cennika, umieszczonego w zakładce Serwisu www.vediclinic.pl
 • Ceny za e-wizyty podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 • Pacjent nie ma możliwości rezerwacji e-wizyty oferowanej przez Usługodawcę na stronie Serwisu bez jej jednoczesnego opłacenia. Usługodawca zastrzega, iż płatność jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu e-wizyty (w tym jej rezerwacji) przez Pacjenta.
 • Dokonując zakupu e-wizyty za pomocą Serwisu (w zakładce wskazanej w ustępie 2 niniejszego paragrafu) Pacjent dokonuje równocześnie rezerwacji wybranego przez siebie terminu wykonania e-wizyty (w tym daty i godziny), wyboru Specjalisty, a także rodzaju wizyty.
 • Zakup oraz rezerwację szczegółów zamówienia usługi Pacjent potwierdza poprzez kliknięcie przycisku ,,Potwierdź rezerwację i zapłać’’.
 • Po dokonaniu rezerwacji Pacjent ma 30 minut na opłaceniee-wizyty. Po upływie tego czasu, jeśli płatność nie zostanie dokonana, rezerwacja e-wizyty zostanie anulowana.
 • Płatności za e-wizyty dokonywane są przez Pacjenta z góry za pośrednictwem zintegrowanej z Serwisem platformy płatności DotPay.
 • Po skutecznym dokonaniu płatności za e-wizytę i zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zakup (w tym rezerwację) wybranego przez siebie terminu e-wizyty oraz szczegóły dotyczące realizacji usługi.
 • Świadczenie usługi e-wizyty odbywa się w języku polskim i niektórych językach obcych u wybranych lekarzy specjalistów.
 • Podczas e-wizyty Pacjent zostanie poproszony przez lekarza specjalistę o pokazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość z zdjęciem.
 • Pacjent, który przerwał lub zakończył e-wizytę przed planowanym czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostał do zakończenia konsultacji medycznej.
 • Podczas trwania e-wizyty Pacjent ma możliwość przesłania lekarzowi specjaliście Usługodawcy wyników badań, bądź innych niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia. Informacje te dołączane zostają do dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.

5. Wymogi techniczne e-wizyta

 • E-wizyty realizowane są z wykorzystaniem tradycyjnego połączenia audio (w przypadku telefonicznych konsultacji medycznych) oraz za pomocą ogólnodostępnych bezpłatnych komunikatorów internetowych.
 • Pacjent powinien być podłączony do sieci Internet chyba, że wykorzystuje jedynie telefon komórkowy w celu wykonania telefonicznej konsultacji medycznej.
 • Do odbycia e-wizyty Pacjent może wykorzystać komputer lub aparat telefoniczny. Urządzenie to musi być wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę (w przypadku wideo konsultacji medycznych). Przed wizytą należy wyrazić zgodę na uruchomienie mikrofonu oraz kamery (odpowiednio skonfigurować Ustawienia komputera lub aparatu telefonicznego).
 • E-wizyty w chwili obecnej przeprowadzane są przy wykorzystaniu przeglądarek FireFox oraz Chrome.

6. Odwołanie lub zmiana terminu e-wizyty

 • Pacjent ma prawo odwołania zakupionej e-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej realizacji poprzez telefoniczny kontakt z recepcją placówki, w której wizyta została zarezerwowana.
 • W przypadku odwołania e-wizyty w czasie krótszym, niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem kwota opłaty za świadczenie nie będzie zwracana.
 • Pacjent może dokonywać modyfikacji zakupionej e-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej wykonaniem poprzez zmianę terminu jej realizacji. Zmiana odbywa się przez adres e-mail: kontakt@vediclinic.pl
 • Zmiana terminu e-wizyty w czasie krótszym, niż 24 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
 • W przypadku odwołania lub zmiany terminu e-wizyty Pacjent otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności w postaci komunikatu przesłanego na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
 • W przypadku odwołania e-wizyty w czasie dłuższym, niż 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem następuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty za e-wizytę (za pomocą serwisu DotPay) lub przelewem na podany przez Pacjenta numer konta bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 14 dni od momentu odwołania e-wizyty. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku z tą e-wizytą przez DotPay (zgodnie z regulaminem usługi) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).

7. Odpowiedzialność

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Pacjenta z Serwisu, jak również skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła i loginu Pacjenta, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Pacjenta.
 • Pacjent zobowiązuje się w trakcie e-wizyty do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego personel medyczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Pacjenta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Pacjent łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
 • Pacjent może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu w tym przerwać trwającą e-wizytę bez ponoszenia żadnych konsekwencji. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, iż Pacjent przerywając e-wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostał do zakończenia konsultacji medycznej.
 • Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na prawidłowym W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, niezależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Wizyty lub wykupionej e-wizyty z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Pacjenta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Pacjentowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Pacjent ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

8. Reklamacje

 • W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Pacjentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 • Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: reklamacje@ameds.pl
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz dane kontaktowe w celu zapewnienia kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

9. Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) BIOGENE Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Jana Kilińskiego 11/14 informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest BIOGENE Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825), ul. Jana Kilińskiego 11/14 zwany dalej „Administratorem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

U Administratora został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: inspektor@ameds.pl

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe dane kontaktowe, dane o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne.

IV. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, oprócz uzyskanych zgód, jest art. 9 ust. 2 lit h Rozporządzenia tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego […]” oraz art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

V. Cele realizowane przez Administratora w związku z powyższym to:

 • Rejestracja pacjentów;
 • Świadczenie usług medycznych;
 • Rozliczanie świadczonych usług;
 • Udostępnianie danych medycznych;
 • Archiwizacja;
 • Marketing oferowanych przez siebie usług;
 • Statystycznych;
 • Badań naukowych.

VI. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 • w związku z realizacją obowiązku nałożonego przepisem prawa przez okres w nim określony – m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;

VII. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług medycznych;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

W zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz udzielonych przez Panią/Pana zgód dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju sytuacja występuje w momencie realizacji celu marketingowego i promocji działalności prowadzonej przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być wówczas wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty.

IX. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi) oraz prawo żądania bezpośredniego przeniesienia Pani/Pana danych przez Klinikę innemu Administratorowi o ile jest to technicznie możliwe.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez klinikę.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

X. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz od innego Administratora, który przekazał je klinice zgodnie z prawem do przenoszenia danych.  W pozostałych przypadkach dane są zbierane od osoby, której dane dotyczą.

XI. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu prawidłowego świadczenia usługi opieki zdrowotnej oraz wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny, przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

XII. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem możliwości świadczenia usług medycznych oraz zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z prowadzoną przez niego działalnością. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić realizacji świadczenia usług medycznych oraz zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

XIII. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym ameds.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Pacjent.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Pacjenci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 • Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług medycznych Strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.).

*) BIOGENE Sp. z  o.o. jest podmiotem właścicielskim i nadzorującym wobec VEDI CLINIC oraz Centrum Medycznego AMEDS